Prato development logo
Prato development logo

Prato development

Polityka prywatności

Polityka prywatności.

Firma Prato Development Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Braci Polskich 32, 31-988 Kraków   przetwarza dane:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, zebrane podczas targów branżowych w kraju.
 2. od podmiotu, który zawarł z Prato D. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Prato D. który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł
 5. ze strony internetowej, na której Państwo sami umieścili takie dane.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest firma Prato Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy  ul. Braci Polskich 32, 31-988 Kraków 

 NIP: 678 318 78 50 

e-mail: dominika@pratodevelopment.pl

kom: 510 71 41 91 

 

Jakie dane przetwarzamy?

Firma PRATO D.  przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury
 3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług firmy. 

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z PRATO D. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. w celu wykonania umowy zawartej z firmą PRATO D. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PRATO D.  np. wystawienia faktury lub rachunku.(na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Ponadto jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. w celach marketingowych prowadzonych przez markę PRATO D., wysyłka newslettera, oferty dobranej do Państwa potrzeb, nowości i informacji o marce PRATO D.,
  b) w celu marketingu podmiotów trzecich,
  c) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi PRATO D. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z PRATO D.  podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną firmie PRATO D. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez PRATO D.  jest legalne.


Jak skontaktować się z naszym administratorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 510 71 41 91   lub e-mailowo pod adresem : biuro@m4prato.pl

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z PRATO D.
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PRATO D. (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes firmy PRATO (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z firmę PRATO D.  na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi PRATO D.  współpracuje („Partnerzy PRATO”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom PRATO, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od firmy PRATO D. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług firmy PRATO D. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z firmą PRATO D.  lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić PRATO D. i jakie mogą być podnoszone wobec  .
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z PRATO D.na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez PRATO D.?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Napisz do nas

Chcesz się więcej dowiedzieć?

Wyślij wiadomość, a udzielimy szczegółowych informacji na temat inwestycji.